Curlingová hala Roztyly provozní řád objektu

Prosíme všechny návštěvníky haly, aby dodržovali COVID manuál.

Dodatek č. 2. | Platnost od 1. listopadu 2021 do odvolání | Mimořádná opatření v důsledku pandemie COVID-19

Tento provozní řád je platný od 1. 9. 2016

1) Tento provozní řád upravuje zásady chování návštěvníků curlingové haly (dále jen „objektu“), sestávající z prostor ledové plochy se zázemím (šatny, sprchy, chodba, schodiště) (dále jen „ledová plocha“) a prostor klubové restaurace s prostory výtahu (dále jen „restaurace), jejich práva a povinnosti.

2) Tento provozní řád se vztahuje na všechny návštěvníky objektu. Vstupem návštěvníka do objektu se má za to, že se tento návštěvník seznámil s tímto provozním řádem, souhlasí s jeho dodržováním, jakož i případnými následky porušení některého z dále stanovených ustanovení.

3) Vstup do objektu je povolen následovně:

a) vstup do prostoru ledové plochy je možný výhradně v provozní době, která je od 7:00 do 23:00 hod., není-li stanoveno jinak. Změna provozní doby je vyhrazena.
b) vstup do prostoru restaurace je možný výhradně v provozní době restaurace od 11:00 do 23:00 hod., není-li stanoveno jinak. Změna provozní doby je vyhrazena a může být upřesněna na www.curlingclub.cz.

4) V celém objektu platí přísný zákaz kouření.

5) Do celého objektu je přísný zákaz vstupu s hořlavinami či výbušninami a nebo pod vlivem omamných látek. Do prostoru ledové plochy a na ledovou plochu je přísný zákaz vstupu se zvířaty, a to včetně vodících psů. Vodícího psa je handicapovaný návštěvník oprávněn nechat po dohodě s obsluhou v prostorách restaurace.

6) Fotografování a filmování v objektu pro komerční účely popř. pro využití v médiích je možné pouze se souhlasem provozovatele a po podpisu dohody/smlouvy se zájemcem, k jakým účelům budou snímky využity.

7) Všichni účastníci tréninků, sportovních a komerčních akcí jsou povinni udržovat pořádek a čistotu v celém objektu, se zvláštním důrazem na ledovou plochu a prostory na ledovou plochu navazující. V objektu jsou koše určené pro odpad, které jsou návštěvníci povinni používat.

8) V prostoru ledové plochy je možno se pohybovat pouze v čisté, povrch nepoškozující obuvi.

9) Do prostoru ledové plochy je přísně zakázáno vnášet potraviny a otevřené nápoje.

10) Vyjma komerčních akcí není povoleno přinášet do prostoru ledové plochy mobilní telefon se zapnutým vyzváněním.

11) Košťata určená pro komerční akce a tréninky klubů se nacházejí na stojanech vedle ledové plochy v přední části haly. Koště musí být po použití řádně očištěno a vráceno na stojan. Každý registrovaný hráč je povinen uhradit poplatek 10 Kč / 1 hodinu za vypůjčení koštěte.

12) Košťata určená pro členy reprezentací se nacházejí v uzamykatelných schránkách vedle ledové plochy v zadní části haly. Schránky slouží k odkládání pouze košťat a stabilizátorů.

13) Výtah mohou používat pouze zdravotně postižené osoby a osoby se sníženou schopností pohybu. Děti do 12 let mohou používat výtah pouze v doprovodu osob starších 18 let.

14) V průběhu konání klubových tréninků je zakázáno využívat jednotlivé dráhy pro komerční účely těchto nebo i jiných curlingových klubů. Případné nedodržení tohoto ustanovení bude přísně postihováno, a to pokutou až do výše 50.000,- Kč.

15) V případě konání malých náborových akcí řízených klubem v rámci jeho tréninkových hodin je maximální počet neregistrovaných hráčů na jedné dráze omezen na pět, za předpokladu, že na dráze jsou současně přítomni nejméně tři registrovaní hráči klubu.

16) V průběhu konání sportovních i komerčních akcí je třeba dbát zásad bezpečnosti a ohleduplnosti. Každý klub je přímo odpovědný za chování svých členů v prostorách celého objektu. Každý pořadatel/objednatel akce má přímou odpovědnost za chování účastníků akce v souladu s provozním řádem. Hraní pod vlivem alkoholu a dalších omamných látek není povoleno. Každý návštěvník je povinen nahradit škodu, kterou způsobí na vybavení objektu nebo majetku či zdraví třetích osob.

17) Případnou reklamaci, týkající se provozu ledové plochy a služeb s tím spojených, je zapotřebí uplatnit nejpozději do 48 hodin od momentu, co nastala skutečnost k uplatnění reklamace, a to na info@curlingpromo.cz. K pozdějším reklamacím nebude brán zřetel.

18) Šatny nejsou určeny pro odkládání cenných věcí (např.: peněženky, mobilní telefony, notebooky, tablety, klíče od aut, šperky, apod.). Za zničení/ztrátu cenných věcí odložených na místě k tomu neurčeném provozovatel neodpovídá. Cenné věci si každý návštěvník může po dohodě s provozovatelem umístit do místnosti rozhodčích.

19) Při porušení kteréhokoliv z ustanovení tohoto provozního řádu může být návštěvník z objektu okamžitě vykázán bez nároku na vrácení vstupného a současně mu může být uložena peněžitá pokuta až do výše 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, není-li stanoveno jinak.

20) Pokud bude chtít návštěvník objektu popř. organizátor jakékoliv akce vyvěsit kdekoliv v prostorách objektu svoje informační tabule, letáky nebo bannery, může tak učinit pouze na základě písemné žádosti před uskutečněním akce organizátora a na základě souhlasu provozovatele haly, který se bude řídit svými interními předpisy.

21) Návštěvník objektu je povinen respektovat vyhrazená parkovací místa pro invalidy, která náleží k objektu.

Chování na ledové ploše:

je doporučeno pohybovat se obezřetně a dbát obecných zásad bezpečnosti a ohleduplnosti. Neustále sledovat okolní dění na ledové ploše.

Důležitá telefonní čísla:

  • hasiči: 150
  • záchranná služba: 155
  • policie: 158
  • městská policie: 156
  • porucha dodávky elektrického proudu: 224 915 151
  • porucha dodávky plynu: 1239
  • porucha dodávky vody: 267 310 543
  • porucha výtahu: 608 229 608

Ing. David Šik
předseda výkonného výboru
ČESKÉHO SVAZU CURLINGU