Pronájem vybavení

CURLING PROMO, s.r.o. zajišťuje pro příznivce curlingu uspořádání curlingového turnaje mimo CURLING ARÉNU PRAHA. Pro zajištění takové společensko-sportovní akce mimo CURLING ARÉNU PRAHA poskytujeme pronájem curlingových kamenů včetně košťat, slidů (kluzný návlek na jednu botu) dle aktuálních možností CURLING PROMO, s.r.o. a včetně služby ledaře a instruktora. Podmínkou je, zajistit si ledovou plochu (zimní stadión, přírodní led atd.) o rozměrech jedné nebo více curlingových drah.

Jak objednat CURLINGOVÉ VYBAVENÍ

Objednávka na pronájem curlingového vybavení probíhá výhradně písemně elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@curlingpromo.cz. Objednávka by měla obsahovat termín, časové rozmezí, místo pronájmu, fakturační údaje.
Při pronájmu curlingového vybavení je nutné dodržet pokyny pro maximální zajištění bezpečnosti převážených kamenů a zacházení s nimi před akcí i během turnaje. Tyto služby poskytuje CURLING PROMO, s.r.o. za přítomnosti ledaře a instruktorů, včetně zajištění kvalitního turnaje pro klienty.
Pro zajištění organizace společensko-sportovní akce vyžadujeme vždy přítomnost jednoho ledaře a instruktora dle ceníku CURLING PROMO, s.r.o. + popř. úhradu cestovních a pobytových nákladů.

Základní pravidla k pronájmu a manipulaci s curlingovým vybavením:
Při manipulaci s curlingovými kameny je třeba dodržovat minimálně níže uvedené pokyny:

 • Jedna sada kamenů zahrnuje 16 ks kamenů. Poškozením 1 ks kamene je poškozena celá sada curlingových kamenů.
 • Při jakékoliv sportovní akci doporučujeme přítomnost vyškoleného vlastního ledaře nebo instruktora, kteří znají pravidla se zacházením s curlingovými kameny.
 • Curlingové kameny je potřeba správně nachladit před konáním akce. Doba trvání nachlazení závisí na mnoha okolnostech a může být určena až podle počasí, místa určení apod.
 • Pokud se kameny převáží autem, nesmí se okamžitě dát na led, ale kameny se musí nachladit u ledu min. 3 hodiny a potom min. 2 hodiny na ledu.
 • Vyškolený vlastní ledař nebo vyškolení instruktoři z řad curlingového klubu sami dohlížejí na správné nachlazení kamenů před začátkem akce, nad dodržováním pravidel při zacházení s kameny a působí jako asistenti na ledové ploše v daném místě (zimním stadionu apod.) po celou dobu konání akce a v průběhu hry.
 • Během hry se nesmí curlingové kameny zvedat, ani s nimi jinak manipulovat nad ledem, kameny se smí pouze volně posouvat klouzavým stylem po ledu.
 • Curlingové kameny nesmí přijít do kontaktu s vodou.
 • V případě zájmu, může ledař upravit ledovou plochu peblovačkou. Jeho další činností bude dohled nad dodržováním pravidel při zacházení s kameny a může poradit jako instruktor s pravidly curlingu na ledové ploše v daném místě-zimním stadionu, po celou dobu konání akce a v průběhu hry. Celá tato činnost je chápána jako placená asistence.

Cenu pro zajištění curlingového vybavení a organizaci akce mimo Prahu zasíláme na základě obdržení podrobnější specifikace plánované akce.
Cena obsahuje:

 • Cenu pronájmu curlingových kamenů. Jedna sada kamenů zahrnuje 16 ks kamenů.
 • Cenu za pronájem slidů (kluzný návlek na jednu botu) a košťat, je zahrnuta v ceně za kameny. Slidy a košťata pronajímáme dle aktuálních možností CURLING PROMO, s.r.o.
 • V ceně bude zakalkulována služba 2 asistentů, tj. 1x ledař a 1x instruktor.
 • Před předáním curlingového vybavení-curlingových kamenů, požadujeme složit vratnou kauci na účet CURLING PROMO, s.r.o., která bude při nepoškození pronajatého vybavení vrácena na účet pronajímatele.

Cena nezahrnuje dopravu kamenů a pronájem ledové plochy, kterou si zajišťuje klient sám. Pro dopravu kamenů lze využít námi doporučovaného zkušeného dopravce, který je pro tyto účely pojištěn.

V případě poškození nebo nevrácení slidů a košťat bude škoda účtována v cenách CURLING PROMO, s.r.o.

Vždy požadujeme pojištění kamenů jak během přepravy, tak i během sportovní akce, která je organizována mimo CURLING ARÉNU PRAHA.

Smlouva o nájmu:
Před předáním curlingového vybavení požadujeme podepsat nájemní smlouvu, kterou předem zašleme ve dvou vyhotoveních a dále požadujeme předložení smlouvy o pojištění kamenů nebo jak je pojištění zajištěno během transportu u přepravce a během sportovní akce v aréně, tj. zda je v dostatečné výši-hodnotě.

Předávací protokol:
Předání a vrácení curlingových kamenů zajišťovat předávacími protokoly s uvedením stavu kamenů (vše v pořádku atd.), vždy podepsanými oběma stranami.

Způsob transportu:
Kameny v autě pokládat vedle sebe, je potřeba, aby ležely na papírových kartonech, případně na starém koberci či dece. Jedna sada kamenů zabere v autě cca 1,4m2 ložné plochy.